FINA-fakkel blijft grommen

Antwerpen Linkeroever, Kallo, Zwijndrecht en Melsele liggen al jaren letterlijk wakker van het gegrom van de FINA-fakkel op de Antwerpse rechteroever. Als de oranjerode vlam op zijn sterkst werkt, staat de lucht in lichterlaaie en is de stank bijzonder storend. Soms is er bovendien een aanzienlijke roetuitstoot. Laat FINA aantonen dat wat zij de lucht injagen GEEN invloed heeft op de gezondheid i.p.v. te beweren dat er geen vuiltje aan de lucht is en de bewijslast bij de bevolking te leggen.

fakkel vanuit Zwijndrecht 

 

 

 

 

 

 

 

 Fakkel, gezien vanuit de hoogstamboomgaard in Zwijndrecht-dorp, 1/4/2004

Volgens de industrie (en vaak ook de overheid) is er bij dergelijke roetuitstoot of bij grote branden geen gevaar voor de volksgezondheid. De stoffen die vrijkwamen bij de gigantische brand van de Katoennatie en onlangs nog bij de brand op de Boomsesteenweg te Wilrijk (A&S, Tony Mertens, Carpetright) waren ongevaarlijk. Als auto's, autobanden, verven, oliën, synthetische stoffen ongecontroleerd branden, is er geen gevaar voor de volksgezondheid... maak dat de ganzen wijs.

De verantwoordelijken van FINA werden begin april 2004 uitgenodigd bij de dienst Milieubescherming van de gemeente Beveren. Zware investeringen (er werden toptechnici uit de V.S. gehaald) vorig jaar hebben niet het gewenste resultaat opgeleverd. Volgens FINA stapelen technische problemen zich op wat keer op keer aanleiding geeft tot verhoogde fakkelactiviteiten die de veiligheid niet in het gedrang brengen. Het Beverse gemeentebestuur eist dat er op korte termijn komaf wordt gemaakt met de hinder.

De gemeente wil ook dat de bevolking op een duidelijke manier wordt ingelicht. Het bedrijf belooft snelle maatregelen en stelt een team van 50 deskundigen samen, die de problemen van de naftakraker voortdurend zullen opvolgen. De Antwerpse milieu-inspectie volgt de zaak op de voet, en overlegt daarover met Beveren.

Sommige chemiemanagers kakelen voortdurend over de berg milieuwetgeving waaraan ze om economische reden onmogelijk kunnen voldoen. Ze vinden dat de overheid en de omwonenden van de fabriek moeten kiezen: ofwel werkgelegenheid en een beetje milieuhinder waaraan je snel went ofwel werkeloosheid. Ze zijn het groene gedram beu en dromen ervan om uit te wijken naar Derdewereldlanden die het niet zo nauw nemen met het milieu.

China lijkt voor hen in dat opzicht het Eldorado. Arbeiders die tegen minder dan eentiende van het Vlaamse loon willen werken, rond of zelfs in de fabriek willen wonen, zich niet mogen of kunnen verenigen in vakbonden, geen weet hebben van de gezondheidsrisico's die ze in een chemisch fabriek oplopen en een wankel milieubeleid van de overheid maakt bedrijven competitiever op wereldvlak!

 

5 april 2004 : Hinder van FINA-fakkel is gigantisch

Kallo en minstens ook Zwijndrecht en Melsele liggen sinds weken extra wakker van het gebulder van de FINA-fakkel. De lucht staat in lichterlaaie. De stank is bijzonder storend. Laat FINA eens aantonen dat wat zij de lucht injagen GEEN invloed heeft op de gezondheid ipv te beweren dat er geen vuiltje aan de lucht is en de bewijslast bij de bevolking te leggen.

 

Kallo lijdt onder hinder Fina-fakkel (De Standaard, regio Oost-Vlaanderen, 5/4/2004, gvg)

KALLO: De affakkelingsactiviteiten van het bedrijf Fina Antwerp Olefins op de Antwerpse rechteroever veroorzaken de laatste tijd weer heel wat hinder. Het gebruik van de fakkel van de naftakraker leidt vooral in Kallo tot geluids- en lichthinder. Soms is er bovendien een aanzienlijke roetuitstoot. De verantwoordelijken van het bedrijf zijn uitgenodigd bij de dienst Milieubescherming van de gemeente Beveren. Zware investeringen vorig jaar hebben nog niet bet gewenste resultaat opgeleverd. Technische problemen stapelen zich op en geven keer op keer aanleiding tot verhoogde fakkelactiviteiten. Het gaat om problemen van technisch operationele aard, die de veiligheid niet in het gedrang brengen. Het Beverse gemeentebestuur eist dat er op korte termijn komaf wordt gemaakt met de hinder. De gemeente wil ook dat de bevolking op een duidelijke manier wordt ingelicht. Het bedrijf belooft snelle maatregelen en stelt een team van 50 deskundigen samen, die de ontwerpproblemen van de naftakraker voortdurend zullen opvolgen. De Antwerpse milieu-inspectie volgt de zaak op de voet, en overlegt daarover met Beveren. (gvg)

 

Stadslucht is niet gezond...

Voor fijn stof (PM10) en stikstofdioxide liggen de gemeten concentraties in Antwerpen dicht bij of boven de grenswaarden. Als er niets verandert, zal de stad het moeilijk hebben de toekomstige Europese waarden voor beide stoffen te halen.
De oorzaak van de luchtverontreiniging is het autoverkeer. Weer een argument tegen de sluiting van de Kleine Ring, want op termijn trekt elke bijkomende weg ook bijkomend verkeer aan.

De kwaliteit van de lucht wordt continu gecontroleerd door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) aan de Plantin en Moretuslei in Borgerhout. De metingen werden uitgebreid met mobiele meetwagens aan de Boomsesteenweg in Wilrijk en op de Teniersplaats in Antwerpen. De Universiteit Antwerpen peilde op zestig plekken naar de luchtkwaliteit in Wilrijk, Hoboken, Antwerpen- centrum, Ekeren en Peer.

De PM10-concentraties in het centrum van de stad (Teniersplaats) liggen dertig procent hoger dan in Wilrijk en Borgerhout. Het fijne stof dringt diep in de longen en veroorzaakt aandoeningen van de luchtwegen.

Het stadscentrum kampt ook met hoge concentraties stikstofdioxide, vooral op die plekken met druk autoverkeer. De pieken werden gemeten tijdens de ochtend- en de avondspits.

Tijdens het weekend zijn er enkele uren in de namiddag waarbij de concentraties in Wilrijk hoger zijn dan die in Borgerhout. Een gevolg van de winkeldrukte op de Boomsesteenweg.

"Er zijn extra inspanningen nodig om het autoverkeer in de binnenstad te ontraden" zegt Mie Van den Kerkhove, woordvoerster van de VMM. "Ik denk aan het promoten van het openbaar vervoer. Alleen zo kan de Europese norm voor de luchtkwaliteit in de stad worden gehaald."

Frederik Van Hove(groenlink nr4 dec 2003)

 

22/9/2003 : Eindelijk onderzoek naar verband milieu en gezondheid

Op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke kansen, Adelheid BYTTEBIER, heeft de Vlaamse regering beslist om in Vlaanderen dertien medisch milieukundigen toe te voegen aan de LOGO's (Lokaal gezondheidsoverleg).

Medische milieukunde is een heel nieuwe discipline, die voor het eerst expliciet de link milieu en gezondheid legt in de gezondheidszorg. Er wordt gekeken naar de invloed van chemische, fysische en biologischemilieufactoren. Zo kan worden nagegaan welke milieu-factoren een negatieve (of positieve) invloed hebben.

De bevolking maakt zich immers zorgen over een aantalnieuwe "beschavingsziekten": wat is de invloed van het milieu op de gezondheid van onze kinderen en kleinkinderen? Daarom laat de minister deze verschillende invloeden onderzoeken om zo te kunnen optreden.

Ook vragen van ongeruste burgers over de toename van bepaalde ziekten worden op een wetenschappelijk verantwoorde wijze onderzocht. Dankzij de medisch milieukundige komt hier in de toekomst een helder en voor iedereen begrijpelijk antwoord op. Iedereen zal hierbij betrokken worden: burgers, huisartsen, gemeenten en milieuverenigingen.

De minister is van oordeel dat alle inspanningen moeten geleverd worden, opdat we in de zeer nabije toekomst in een veiliger fysisch milieu kunnen leven en blootstelling aan milieuvervuiling, die een gevaar inhoudt voor de gezondheid, tot het absolute minimum wordt herleid.
(Persbericht van de Vlaamse Overheid, 22/9/2003)

 

Minder milieuhinder van FINA ? 'Groenlink februari 2003'

De Milieudienst van de gemeente Beveren spant zich in om de milieuhinder van de affakkelpijpen van Fina op rechteroever te verminderen. De zware geluids-, geur- en roetneerslaghinder van de alombekende oranjerode 20 meter hoge vlam is de overburen van Fina welbekend want inwoners van Kallo, Melsele, Zwijndrecht en Antwerpen-Linkeroever ergeren er zich blauw aan. Voor hen is het bijzonder vermoeiend om het soms wekenlang gebulder, waartegen geen dubbelglas noch rolluik helpen, te trotseren om toch te kunnen inslapen.

De stankgolven kunnen alleen door enig sarcasme verdragen worden: "En, met welke geur worden we vandaag verblijd? Hmm, 't zijn wafeltjes, lekker!.' De directie van Fina zou bereid zijn om de gebreken in de installaties op korte termijn - dit jaar - weg te werken, waardoor vooral de geluidshinder onder de toegestane norm zou vallen.

Binnen het 'Strategisch Plan Waaslandhaven' zijn ondertussen de begrippen milieu- en geluidsgebruiksruimte en milieuzonering aan de orde, waardoor de kans op een beter leefmilieu voor alle omwonenden van het havengebied kan vergroten. Al moet gesteld dat de hogere overheid inzake kanker toch een groter gevaar ziet in frieten eten dan in het wonen in de uitwaseming van de tweede grootste concentratie aan petrochemie van de wereld!