Provinciaal Instituut voor Hygiëne (PIH, Dirk De Beer) stelde een beheersplan op teneinde de natuurlijke en cultuurhistorische waarde van het landschap te beschermen of te herstellen. Het beheerplan doet de volgende voorstellen:

De Verdedigingsdijk mag niet verder eroderen, anders zou een deel van zijn oorspronkelijk profiel verloren gaan. Om historische redenen wil men de dijk ook niet beplanten met bomen.
Maaien en begrazen om verruiging (door agressieve plantensoorten zoals brandnetel) te voorkomen.

Extensieve begrazing terugdringen want er blijven best ruigere stukken in het grasland over. Het is net de afwisseling van kort afgegraasde en langere vegetatie die leidt tot een bloemrijke weide waarin vlinders, sprinkhanen en spinnen schuil- en leefmogelijkheden vinden.

Kleinschalige waterzuivering voor de huizen aan de Half Maan is dringend noodzakelijk. De huidige waterkwaliteit is te slecht.
Een deel van de gracht jaarlijks ruimen om alle stadia van verlanding te vrijwaren: van open water tot een riet- en lisdoddenbegroeiing met enkele wilgen.

Natuurpunt-Waasland zetelt in de beheerscommissie voor het beschermd landschap De Half Maan en zal mee waken over de uitvoering en opvolging van dit beheersplan.