Welkom in het natuurgebied!

Welkom in natuurreservaat Blokkersdijk - Antwerpen Linkeroever!

Ligging 

Twee delen van het Natuurreservaat Blokkersdijk zijn het hele jaar door toegankelijk:

Aan de kant van het Sint-Annabos kan een mooie wandeling gemaakt worden in het Moeras- en het Schutbos.

Parkeren kan aan manège Alberdienst, aan taverne De Wandeling op het einde van de Noordscheldeweg of aan de ingang van het bos op de hoek A. Vermeylenlaan-Esmoreitlaan.

De zuidwestkant werd ingericht voor vogelkijkers. De observatieplaats is te bereiken via de steenslagweg die begint op de parking van de firma New Roels Display.
(Zie detailkaart hieronder)

krtALG

 


krtBLOKBiotopen (nummering op de kaart)

Op het laaggelegen, niet-opgespoten deel:

1. ondiepe, voedselrijke plas van 45 ha, gevoed door neerslag en kwelwater; de oevers lopen heel geleidelijk af tot een maximumdiepte van 1.40 m bij normale waterstand.

2. slikstranden die bij lage waterstand bijna de hele plas omgeven.

3. rietstrook van circa 11 ha op de westelijke en oostelijke oever, die nog steeds uitbreidt.

4. een met zeegroene rus begroeide zone op de zuidelijke oever, waar steeds meer riet opschiet.

De opgehoogde delen:

5. vijf ha met pioniersvegetatie begroeide stroken, vooral aan de noord- en zuidkant; deze hoofdzakelijk met mos begroeide delen verdwijnen stilaan.

6. circa 20 ha met duinriet begroeide vlakten.

7. struik- en bospercelen, waarin volgende delen kunnen onderscheiden worden:

7a. het spontaan opgeslagen moerasbos

7b. de opgeslagen wilgenbosjes op de plasoever

7c. het in twee fasen (1952-'54 en 1972-'73) aangeplante schutbos

7d. de vlierstroken, typisch voor opgespoten terreinen

Historiek

1971-'72: De oostvlakte wordt opgespoten. Bedoeling is heel het gebied op te hogen: de helft wordt industriegebied, de rest is voorzien als uitbreiding van het Sint-Annabos.
1973: De zuidrand van de plas wordt nog opgespoten. De opspuitingen vallen stil en zullen nooit meer hervat worden.
1973-'74: De zuidwestpunt wordt volgestort met materiaal van de premetrowerken.
1974: De waterafvoer naar de Schelde wordt gestaakt. De oppervlakte van de plas neemt spectaculair toe.
1975-'76: Op de westkant wordt de opgebroken Expresweg (N49) gestort, de laatste grote aanslag op het gebied.
1978: De Stad Antwerpen huurt van Imalso het Sint-Annabos en Blokkersdijk, dat samen met WNLO zal worden beheerd.
1979: Op het Gewestplan Antwerpen wordt Blokkersdijk ingetekend als reservaat- en natuurgebied. Een strook palend aan het industriegebied wordt bufferzone.
1980: Blokkersdijk wordt gerangschikt als waardevol landschap.
1988: Samen met "De Kuifeend" te Oorderen wordt Blokkersdijk Vogelrichtlijngebied.
1998: Op het Gewestplan Antwerpen wordt heel Blokkersdijk, met uitzondering van een pijpleidingenstrook, ingekleurd als natuurreservaat.
1998: De Vlaamse Regering erkent Blokkersdijk als natuurreservaat.
1999: De Vlaamse Gemeenschap (Aminal, afdeling Natuur) verwerft het reservaat door de ontbinding van Imalso.
1999: WNLW vzw neemt het beheer volledig op zich.
2000: De Vlaamse Regering beslist de noordelijke sluiting van de Kleine Ring door Blokkersdijk te realiseren;
2001: WNLW dient klacht in bij de Europese Commissie tegen de sluiting van de Kleine Ring.

Vogelparadijs 

Blokkersdijk dankt zijn faam in de eerste plaats aan zijn grote vogelrijkdom. Deze is vooral het gevolg van de grote diversiteit aan biotopen - van nat tot droog, van open tot dichtbebost - maar ook van de voedselrijkdom, de ligging aan de Schelde en het gevoerde natuurbeheer.

WINTERGASTEN, o.a. kleine zwaan, smient, pijlstaart, tafel- en kuifeend, brilduiker, nonnetje, grote zaagbek. fotoM Decleer1

DOORTREKKERS, o.a. purperreiger, lepelaar, visarend, kleine strandloper, groenpoortruiter, zwarte ruiter, bosruiter, oeverloper, dwergmeeuw, zwarte stern, velduil, tapuit, paapje, beflijster.

BROEDVOGELS, o.a. fuut, knobbelzwaan, berg-, krak-, slob-, tafel- en kuifeend, bruine kiekendief, waterral, tureluur, blauwborst, rietzanger, bosrietzanger, kleine karekiet, rietgors.

FOERAGEERGEBIED voor o.a. blauwe reiger, sperwer, buizerd, kluut, grutto, visdief, gier-, oever-, boeren- en huiszwaluw.

RUIGEBIED voor o.a. knobbelzwaan, wintertaling, krak-, wilde -, slob-, tafel- en kuifeend, meerkoet.

HOOGWATERVLUCHTPLAATS voor bergeend en pijlstaart.

VASTE SLAAPPLAATS voor o.a. houtduif, graspieper, gele kwikstaart, kauw, roek, zwarte kraai, spreeuw, rietgors.

Sinds 1979 publiceert Natuurpunt Waasland (vroeger: WNLW vzw, daarna Natuurpunt Wal) het "Ornithologisch Jaaroverzicht Blokkersdijk".
Daarin worden alle waarnemingen van het voorbije jaar samengevat. fotoM Decleer2