De planteninventarisatie wordt weergegeven in tabelvorm. De zeldzaamheid van de planten staat in de derde kolom (ZZ). De planten zijn gerangschikt volgens het vegetatietype behorende bij een bepaald milieu. Dit is gebaseerd op de Standaardlijst van de Belgische Vaatplanten met aanduiding van hun zeldzaamheid en sociologische groep (Dumortiera 22 van 1 juni 1982 door Herman Stieperaere en Katrien Fransen).

De auteurs van deze lijst onderscheiden 9 groepen van milieus of groeiplaatsen.Ze onderscheiden tevens 9 klassen. Of eenvoudiger gezegd :

  • België werd verdeeld in rasters of uurhokken van 4 x 4 km of 16 km²
  • het gebied ten noorden van Samber en Maas (Noord-België) is het referentiegebied om de zeldzaamheid van een plant te bepalen
  • De plantenwaarnemingen van de voorbije 50 jaar werden in de desbetreffende rasters (uurhokken) opgenomen
  • Komt een bepaalde plantensoort in minder dan 10 % van de ruim 1200 rasters voor, dan krijgt die soort de rekenkundige zeldzaamheidsklasse 1; bij minder dan 20 % wordt het ZZ 2, enz... Hoe lager het cijfer, hoe zeldzamer de plant!

 

Tabel met de zeldzaamheidsklassen
Klasse Rekenkundige klasse - Indeling Aantal hokken %
1 0.5 - 126.5  10
2 126.5 - 252.5  20
3 252.5 - 378.5 30
4 378.5 - 505.5 40
5 505.5 - 631.5 50
6 631.5 - 757.5 60
7 757.5 - 884.5 70
8 884.5 - 1010.5 80
9 1010.5 - 1136.5 90
10 1136.5 -1263.5 100

 

Tabel met plantengroepen en groeiplaatsen
Groep  Groeiplaats
Groep 1 Pioniers van sterk antropogeen gestoorde plaatsen: akkers, wegranden en droge ruigten
Groep 2 Pioniers van meer natuurlijke gestoorde plaatsen, op open, vochtige tot natte humusarme grond
Groep 3 Planten van sterk tot matig zoute milieus: zeeduinen, zoute wateren, schorren en contactsituaties tussen zout en zoet milieu
Groep 4 Planten van zoete tot zwak brakke waters en oevers
Groep 5 Planten van (licht) bemeste graslanden op matig voedselrijke tot voedselrijke, vochtige tot natte grond
Groep 6  Planten van (zeer) droge graslanden, muren en rotsen
Groep 7 Planten van heiden, schraallanden en kalkmoerassen
Groep 8 Planten van kaalslagen, zomen en struwelen
Groep 9 Bosplanten