Schausselbroek eindelijk erkend natuurreservaat
Het Schausselbroek te Steendorp-Temse is na een wachttijd van twee jaar eindelijk door de Vlaamse overheid erkend als natuurreservaat. Het gaat om 6,3 ha ofwel 15 percelen van de 19 die Natuurpunt in eigendom heeft. Bijna alle erkende percelen zijn bos (populieren en wilgenstruwelen). De erkenning loopt over tenminste 27 jaar. De overige percelen (3 bospercelen) werden later aangekocht of waren nog in pacht(weide). Deze laatste percelen kunnen pas na drie jaar ter erkenning aangevraagd worden.

Het Schausselbroek kort voorgesteld
Het gebied (geraamd op 210 ha groot) is een van de oudste Schelderinpolderingen (12de eeuw). Binnen de uitbreidingszone worden enkele belangrijke bostypes onderscheiden: de zone van de paracuesta met stijlrand en een uiterst waardevol bostype nl. eiken-haagbeukenbos (lees: bronbos 't Hangene), de zone van de polder, binnendijks met alluviaal bos en wilgenstruwelen,de zone van de buitendijkse schorren langs de Schelde met wilgenvloedbos.

De erkenning kwam er na positief advies van AMINAL afdeling natuur op basis van de volgende elementen:

1. De botanische waarde van het eiken-haagbeukbos (strook van bronbos 't Hangene), het alluviaal bos (canadabossen met onderbegroeiing van onder andere zwarte els, meidoorn of kortweg de eeste andere eigendomspercelen), het wilgenvloedbos, natte graslanden (weiland waarvan pacht pas is gestopt), natte ruigtes, moeras- en watervegetaties met van tal van interessante soorten.

2.De betekenis van het gebied als rust-, foerageer- en broedgebied: vooral eendachtigen maar ook ijsvogel, wielewaal en andere minder talrijke soorten.

3. Aanduiding als natuurgebied/reservaatsgebied, park- en bosgebied op het gewestplan.

4. De gunstige aanduiding op de BWK (biologische waarderingskaart) van matig tot zeer waardevol.

5. De situering van alle ter erkenning aangevraagde percelen in habitatrichtlijngebied Schelde- en Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot Wetteren.

6. De situering van een gedeelte van het visiegebied binnen het vogelrichtlijngebied V12 Durme en middenloop van de Schelde.

7. De ligging van een gedeelte van het visiegebied binnen het beschermde landschap 'omgeving van Fort Steendorp-Paracuesta van het Waasland'.

8. En tot slot de reële potenties van het gebied om door beheer hogere biologische waarden te realiseren.


Het toekomstige beheer
Op lange termijn willen we een mozaïek van alluviaal bos met ruigtes en graslanden realiseren door procesgericht beheer met aandacht voor natuurlijke processen en het creëren van open ruimten in het bos. Voorwaarde voor dit beheer is te beschikken over een grote aaneengesloten oppervlakte. Zolang er niet aan deze voorwaarde is voldaan, zal een gericht patroonbeheer per perceel worden doorgevoerd.

Het begrazingsbeheer zal extensief gebeuren zodat het geen negatieve gevolgen heeft voor de verder bosontwikkeling. Weilanden zullen na een keer machinaal gemaaid te zijn in het najaar begraasd worden.

Gerry Heyrman tel. 0498 57 72 24 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.