Januari 2006: Gecontroleerd overstromingsgebied (GOG) Kruibeke volop in uitvoering

200601 gog kruibekeEinde januari 2006 was in totaal 471ha (82%) van het tot overstromingsgebied in te richten terrein onteigend. In het eerste kwartaal van 2006 wordt aanvang genomen met het opspuiten van 2 km ringdijk: het traject Nieuwe Gaanweg te Kruibeke naar Lange Gaanweg te Bazel. Deze opspuiting wordt uitgevoerd met baggerzand uit de Schelde en de Durme. De kern van de dijk wordt aangevoerd vanuit de zandstock te Kruibeke.In de loop van dit jaar zullen drie sluizen in de ringdijk en de grote uitwateringssluis van het gereduceerde tij van de polder van Kruibeke aanbesteed worden.


Gerst lokt weide- en akkervogels

Van de percelen die de voorbije jaren vrijkwamen en zeker in aanmerking komen voor 40 ha boscompensatie, werden in 2004 en 2005 in totaal 7,5 ha beplant met els, zomereik en es. Hopelijk doet de resterende zaadbank (zaden die reeds jaren in de bodem aanwezig zijn maar nog niet konden kiemen) de rest. In het voorjaar zullen een paar van deze percelen, bij wijze van proef, ingezaaid worden met zomergerst.

De gerst wordt natuurlijk niet geoogst, maar wij proberen met deze grote voedseltafel terug enkele in de polder verdwenen weide- en akkervogels te lokken. Wij hopen op veldleeuwerik, roodborsttapuit, gele kwik, graspieper en voor de echte optimisten "geelgors". Wie niet waagt , niet wint?

 

KRUIN en Natuurpunt WAL dringen aan op inrichtingswerken

Om de uitvoering van de werken niet langer te vertragen, is de conformverklaring van de project-MER KBR (project-Milieu Effect Rapport Kruibeke-Bazel-Rupelmonde) noodzakelijk. Het rapport zal midden maart 2006 ingeleverd worden bij de cel MER. Eenmaal deze conformverklaring goedgekeurd, zullen wij zeker aandringen om bepaalde inrichtingswerken, zoals de inrichting van de 147 ha weidevogelgebied, gelijktijdig met de dijkwerken uit te voeren.

Januari 2004: Tijdelijke plas, voorsmaakje van GOG

De tijdelijke plassen die ontstaan bij de aanleg van de ringdijk worden nu al "gekoloniseerd" door watervogels: talloze eendensoorten, blauwe reigers, kleine zilverreigers en 1 kraanvogel op 28/08/03. Een voorsmaakje van wat het GOG ooit zal bieden?

januari 2004: Openbaar onderzoek loopt af

Het openbaar onderzoek betreffende het Gecontroleerd Overstromingsgebied (GOG) Kruibeke-Bazel-Rupelmonde (KBR) liep af op 31/07. Wij stelden in naam van KRUIN en Natuurpunt-WAL een positief bezwaarschrift op.


17 maart 2003: BBL en Natuurpunt zijn blij met realisatie overstromingsgebied Kruibeke

kbr werken20okt2003Op 17 maart 2003 startten in Kruibeke de werken aan het Gecontroleerd OverstromingsGebied Kruibeke-Bazel-Rupelmonde (GOG-KBR). Dat gebied gaat zorgen voor extra bescherming tegen overstromingen voor honderdduizenden mensen in het Zeescheldebekken.

In dit bekken is het overstromingsgevaar 1 keer op de 70 jaar, dus 1 keer per mensenleven. Na realisatie van KBR zou dit risico verminderd worden 1 keer per 350 jaar. BBL en Natuurpunt zijn verheugd dat de werken aan KBR - na 25 jaar planning en studie - eindelijk aanvingen.
volledige tekst

Eindelijk zijn de werken aan het overstromingsgebied te Kruibeke begonnen. We zijn er zeker van dat er een schitterende natuurtoekomst voor de Kruibeekse polder ligt te wachten!

Mei 2003: Aanleg ringdijk Kruibeke eerste fase gestart

Op 17 maart startte de aanleg van de ringdijk van het zolang besproken gecontroleerd overstromingsgebied in Kruibeke-Bazel-Rupelmonde (GOG KBR). In de eerste fase worden een dijkgracht voor de opvang van het hemelwater en de ringdijk over een afstand van 1800 m en een breedte van 90 m aangelegd. Hiervoor wordt zand uit de zandstock, vorig jaar aangevoerd vanuit de Ketenissepolder, gebruikt.

De dijk zelf wordt ingezaaid met een mengsel van grassen en allerhande akkerkruiden in afwachting van de finale afwerking. Zo hoeven de buren niet te kijken tegen een hoge zandberg met distels en netels. De dijk van de eerste fase loopt volledig in de polder van Kruibeke. Men hoopt deze fase eind juni 2004 te beëindigen.

De meesten onder ons hebben de politieke show bij de start der werkzaamheden op tv en andere media kunnen volgen. Als natuurliefhebbers met een duidelijke langetermijnvisie zijn wij zeer verheugd, want eindelijk wordt een begin gemaakt met de afwerking van het 13de overstromingsgebied (voorlopig laatste en meest belangrijke deel van het onderdeel overstromingsgebieden) van het Sigmaplan dat reeds in 1974 voor uitvoering werd voorgesteld...

Een prachtig voorbeeld van hoe lokale politiek voor jaren de veiligheid van de bewoners van een groot deel van het Scheldebekken kan en mag in het gedrang brengen - ook dat is democratie.

Natuurlijk laat de aanleg van die dijk een brede strook landschappelijk mooi polderland verloren gaan, doch liever 30 à 40 ha onder een dijk dan een gebied van 600 ha langzaam te laten afknagen en verprutsen zodat binnen 30 à 40 jaar niets waardevols meer overblijft. Kijk maar hoe het de Groene Hoofdstructuur en nu het VEN vergaan. Maar niet meer gezeurd, de werken zijn begonnen!

We hopen jullie binnen 6 à 7 jaar een rondleiding te kunnen geven in dit prachtige natuurgebied dat door zijn functie als overstromingsgebied nu zeker voor de toekomst blijvend gered wordt. Afin, dat hopen wij toch want je weet maar nooit in ons landje waar ruimtelijke ordening altijd stiefmoederlijk werd behandeld.

Eens het GOG volledig is gerealiseerd zal het gebied zich kunnen ontwikkelen - ondehevig aan gereduceerd tij - in schorren en slikken, natte weiden, elzenbroeken en open droog graasland.

Het pleisteren, tijdens de week van 21 april j.l., van een koppel zwarte wouwen, een velduil, sprinkhaanrietzangers, cetti's zanger, een ooievaar plus het constant foerageren van kluten, bontbekplevier, oeverloper, tureluur, groenpootruiter op de plassen in de omgeving van de zandstock met op de achtergrond het gekwaak van honderden kikkers, geven ons nu reeds een voorsmaakje van wat er ons hier te wachten staat!

Het GOG KBR heeft de potentie om een van de mooiste natuurgebieden van Vlaanderen te worden. Hopelijk worden de werken niet meer onderbroken zodat natuur in Kruibeke definitief prioriteit krijgt.

Nand Daniels Kruin vzw