Slikken- en schorrenperiode:
Door invloed van de getijdewerking ontstonden de slikken en schorren. Het gebied zoals het er in Romeinse tijd uitzag, kan men het beste vergelijken met het Verdronken Land van Saeftinghe.

Periode van dammen (± 300 n.C.):
Om het schor te vrijwaren tegen hoge getijden werden dammen opgeworpen. Deze vertoonden een tracé met veel bochten. De dammen beschermden vooral de veengronden, waar turf werd gedolven.

Dijken en polders (700 tot 1000 n.C.):
De primitieve dammen werden verhoogd en versterkt tot dijken. De hoogstgelegen weiden werden omgezet in bewerkbare polders met efficiënte dijken. De polders werden ontwaterd door een stelsel van poldersloten. Melselebroeck werd omgevormd in Melselepolder.

Overstromingen (1404, 1583, 1953,...):
Overstromingen en herindijkingen tekenen de geschiedenis van het oude polderland. Sinds de indijking of inpoldering in 1414 zijn er geen grote landschapswijzigingen meer opgetreden.

De Verdedigingsdijk (midden 19de eeuw):
Bouw van Fort St. Marie ter verdediging van de Schelde en van Antwerpen. Dit werd verbonden door een verdedinginsdijk met het Fort van Zwijndrecht. Op twee punten werd een halfmaan opgericht rond een kleinere versterking: de Put van Fien en de Halfmaan.

Industrialisatie:
Door de aanleg van de Waaslandhaven verdwijnen grote stukken landbouwgrond onder opspuitzand. Betonbanen en bedrijven domineren nu het polderland.

Vrijwaren van het Groot Rietveld:
In 1996 wordt een aanvraag ingediend tot opspuiting van het Groot Rietveld door FINA (FAO). Deze aanvraag wordt goedgekeurd door de bestendige deputatie Oost-Vlaanderen. Natuurpunt WAL (toen nog WNLW, nu Natuurpunt Waasland) gaat in beroep bij Minister Kelchtermans.

• September 1997: Aanvraag vernietigd door Minister Kelchtermans. Het Havenbedrijf gaat hierop in beroep bij de Raad van State, maar de aanvraag wordt op 4/3/1999 verworpen op basis van de argumenten die WNLW naar voren brengt.

In de gewestplanswijziging van 1/6/1999 verandert de status van het zuidelijke deel van het Groot Rietveld. Industriegebied wordt natuurgebied. Op 8/9/2000 wordt in een nieuwe gewestplanswijziging het volledige Groot Rietveld ingekleurd als natuurgebied. Het uitwerken van een natuurontwikkelingsplan wordt hierdoor eindelijk mogelijk gemaakt.

De olieramp van 25 oktober 2005: lees het pdf-bestand