Waasland

 

images/headers/Waasland-1.jpg

Op 18 november 2022 keurde minister van Leefmilieu, Zuhal Demir (N-VA), een vergunning goed die toelaat om het opgepompte grondwater bij de bouw van de Oosterweeltunnel, na grondige zuivering te lozen in de Schelde en in het nabijgelegen natuurreservaat Blokkersdijk. Natuurpunt Waasland, officiële beheerder van het reservaat, wenst dat deze vergunning onverkort wordt uitgevoerd. Natuurpunt Waasland zal daarvoor de gepaste actie(s) ondernemen en zich o.a. als verwerende partij aanmelden bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVb.

Geen voorafgaandelijk overleg

Natuurpunt Waasland vernam op 23/01/2023 via de pers dat vier actiegroepen Climaxi, Actiegroep Leefmilieu Rupelstreek (ALR), Red onze kleiputten en Burgerplatform Onze Mobiliteit naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVb) stapten tegen de milieuvoorwaarden voor het bouwen van de Scheldetunnel voor de Oosterweelverbinding. Natuurpunt Waasland had verwacht dat deze groepen, vooraleer naar de RvVb te stappen, onze vereniging die 35 jaar het dossier Oosterweelverbinding opvolgt (waarvan de laatste tien jaar zeer intensief) zou uitgenodigd hebben voor overleg over dit ingewikkelde dossier. Als concessionaris voor het natuurbeheer van het Europees beschermde natuurgebied Blokkersdijk zou dat niet onlogisch zijn geweest.

Pompen of verdrogen

In de Samenwerkingsovereenkomst (22/12/2020) die Natuurpunt Waasland sloot met Lantis, bouwheer van de Oosterweelverbinding, werd bekomen dat in het kader van de verdroging van het natuurreservaat Blokkersdijk, een deel van het opgepompte grondwater dat vrijkomt bij de aanleg van de Oosterweeltunnel na zuivering naar Blokkersdijk zal gepompt worden. Zodoende wordt de waterplas eenmalig aangevuld. Blokkersdijk (en ook andere natuurgebieden in de omgeving) verdrogen immers zienderogen waardoor de biodiversiteit onder sterke druk komt.

Na intensief onderzoek kwamen het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek (INBO) en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) tot het besluit dat het opgepompte en gezuiverde water, mits enkele belangrijke voorzorgsmaatregelen en monitoring tijdens de uitvoering, in Blokkersdijk kan ingebracht worden.

Natuurpunt Waasland verkreeg spijkerharde garanties dat Lantis het opgepompte water zal zuiveren met de huidige best beschikbare technieken (BBT). Daardoor wordt het hoogst mogelijke resultaat behaald. Wetenschappers zijn het er over eens dat strengere lozingsnormen op termijn slechts kunnen behaald worden als er daarvoor ook betere technieken ter beschikking komen. Maar dat is volgens hen niet meteen voor morgen.

Natuurpunt Waasland is ervan overtuigd dat het door Lantis op maat aangeleverde gezuiverde grondwater aan het verdrogende natuurgebied Blokkersdijk een goede zaak is voor het beschermde watervogelgebied. Daartoe heeft Natuurpunt Waasland een ‘ProjectSubsidieNatuur’ (PSN) bij het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) ingediend. Ondertussen werd daarvoor een uitvoerbare vergunning bekomen.

Kennis uitdragen naar Vlaanderen

In dit dossier hebben vele actoren waaronder Lantis veel studiewerk betreffende PFAS-zuiveringstechnieken verricht en gebundeld. Deze kennisopbouw komt ter beschikking van wetenschap en beleid, wat zal leiden tot baanbrekend werk. Zo kan in Vlaanderen op tal van plaatsen de PFAS-vervuiling efficiënter aangepakt worden. Op die manier zal het Oosterweelproject fundamenteel bijdragen tot het op termijn PFAS-vrij worden van Vlaanderen.